Управление и Защита на Лични данни

ЦЕЛИ
“Юнайтед Агро 2017” ООД събира и използва информацията за целите на изпълнение на договорните си задължения към Потребителите.
“Юнайтед Агро 2017” ООД обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и “Адвансед Дейта Тех” ООД договор. Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 2 години.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има правото:
–  да поиска достъп до собствените си лични данни;
– да поиска коригиране или изтриване на собствените си лични данни;
– да поиска ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
– да възрази спрямо обработването на негови лични данни;
– защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени;

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
• Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
• Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
• Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Администраторът на лични данни има следните задължения:
• Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
• Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
• Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
• Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
   – Псевдонимизация;
   – Криптиране;
   – Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
   – Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
   – Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

ОРГАН РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Комисия за Защита на Лични Данни:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 тел: 02/91-53-518
 email: kzld@cpdp.bg
 адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Последно редактирано на 1 Февруари 2021г.