ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Юнайтед Агро 2017″ ООД, от една страна, и Потребителите на Сайта, от друга.

“Юнайтед Агро 2017” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, община Столична, п.к. 1612, Бул. Цар Борис III 81, вх. В, ет. 5, офис 12, имейл адрес: office@unitedagro.bg.

Моля прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта.
С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „Юнайтед Агро 2017″ ООД.
Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до „Юнайтед Агро 2017″ ООД и да започват преговори за покупка или наем.
Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.
Чл. 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „Юнайтед Агро 2017″ ООД да отговори на отправеното запитване.
Чл. 5. „Юнайтед Агро 2017″ ООД изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Юнайтед Агро 2017″ ООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Юнайтед Агро 2017″ ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Юнайтед Агро 2017″ ООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Юнайтед Агро 2017″ ООД, „Юнайтед Агро 2017″ ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта unitedagro-bg.com.

Чл. 9. „Юнайтед Агро 2017″ ООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
Чл. 10. „Юнайтед Агро 2017″ ООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Юнайтед Агро 2017″ ООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. „Юнайтед Агро 2017″ ООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
Чл. 12. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Юнайтед Агро 2017″ ООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
Чл. 13. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 14. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Последно редактирано на 1 Февруари 2021г.